Вход към системата

ДИСТАНЦИОННО СЧЕТОВОДСТВО

Целта на счетоводното обслужване, предлагано от Sinea.net, е да се освободи фирмата от всяка комуникация с държавни институции, касаещи счетоводната отчетност. Всички взаимоотношения с държавната администрация се поемат от Sinea.net. Подаването на справки, декларации, уведомления, болнични и други се извършва чрез електронен подпис.


Особеност на счетоводните услуги, предлагани от Sinea.net, е във възможността цялостното счетоводно обслужване да става дистанционно, т. е. без да е необходим пряк контакт, без да се разменят папки с документи и др. Цялата комуникация се извършва през портала на Sinea.net. Клиентът получава парола за достъп, чрез който попълва в системата необходимата информация. Осчетоводяването се извършва в реално време, резултатите се отразяват в системата, където собствениците и управителите ги получават според предварително уточнени срокове.

ЦЕНА

Цената на счетоводното обслужване се определя след попълване на въпросник. Въпросникът може да попълните тук.

В цената са включени годишно счетоводно приключване, ТРЗ, както и поемането на данъчни ревизии, касаещи периода на обслужване от Sinea.net.