Вход към системата

БЮДЖЕТ

Основната цел при изготвяне на Бюджет на фирмата е да даде сигурност на собствениците за приходите и разходите на компанията за определен период от време (обикновено, за една година).

Особено подходящ е за лица, които притежават повече на брой фирми или не участват пряко в управлението на компаниите.

Характерно за Бюджетите, изготвен от Sinea.net, е отразяването, както на паричните потоци, така и на приходите и разходите по документи.

Важна особеност е вграждането на механизъм за контрол и приоритети на плащанията.