Вход към системата

ФИНАНСОВИ АНАЛИЗИ

Основната задача на финансовия анализ извършван от Sinea.net е да носи практическа полза. Целта е на база на анализа да се покажат възможности за повишаване приходите, оптимизиране на разходите и увеличение на печалбата. За тази цел се разработват конкретни коефициенти според дейността на компанията.
Специално внимание се обръща на ефективността и рентабилността, които се анализират по отделни служители, отдели, направления, активностти и общо за компанията.

АКЦЕНТИ

Сравнение между получения резултат и изразходваните ресурси.
Оценка на маркетингови активности (промоции, награди, отстъпки и др.).
Оценка на ефективност и рентабилност.
Реално финансово състояние.
Специфични финансови анализи.
Създаване годишен Бюджет с включени планирани приходи и разходи, както и маханизъм за контрол.