Вход към системата

РЕВИЗИИ

Проверка на имуществото, собственост на фирмата е основен метод за контрол. Препоръчително е да се извършва поне веднъж годишно и е задължително при смяна на материално отговорното лице.
Инвентаризациите, извършвани от Sinea.net, приключват с констативен протокол и подробна сравнителна таблица за резултатите от ревизията. Изготвят се всички необходими документи, които при констатиране на липси могат да служат като доказателство при водене на съдебни дела. Sinea.net поема ангажимент за съдействие в процеса на съдебното дело.
След приключване на ревизията се изготвя доклад за цялостното състояние на отчетността и препоръки за повишаване на сигурността и ефективността.